นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเชีย วัน คลิก จำกัด คือ ผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ http://penguin.travel และแอปพลิเคชั่น penguint (“บริษัท” “เรา” หรือ “แอปพลิเคชั่น”) นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตน ("ข้อมูลส่วนตัว") ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“ท่าน” “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เมื่อท่านใช้บริการแอปพลิเคชั่น ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เรา อีกทั้งมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านมอบให้เรา ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนนี้อธิบายการใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งอธิบายวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
penguint ให้บริการเกี่ยวข้องกับการแสดงราคา เปรียบเทียบราคา และจองบัตรโดยสารจากสายการบินผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน ตลอดจนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์คู่ค้าและเครือข่ายสังคม โดยข้อมูลดังต่อไปนี้มีผลเกี่ยวข้องกับทุกแพลตฟอร์ม เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ โปรดตรวจสอบรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นโยบายเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างท่านและเราในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาระหว่างท่านกับเรา ทั้งนี้ท่านอาจพิจารณาหยุดใช้บริการจากเราหากเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่เหมาะสม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของท่าน เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณชอบ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของคุณผ่านการใช้บริการกับเรา นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกเก็บรวบรวม ในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมการตลาดแบบดิจิทัลและการตลาดทั่วไป เช่น การส่งอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ โปรดทราบว่าคุณอาจเลือกที่จะเลิกรับสื่อการตลาดใดๆ ที่เราอาจจะส่งให้คุณได้ตลอดเวลา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับข่าวสารที่อยู่ในสื่อการตลาดของเรา หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการรับสื่อการตลาด เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ

การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรดทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้
ความยินยอม
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการ การใช้บริการบนแอปพลิเคชั่น การกดปุ่ม "ยืนยัน" หรือเทียบเท่า หรือเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่บนแอปพลิเคชั่น คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

การถอนความยินยอม
คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติทางกายภาพ ทางเทคนิค และตามระเบียบขององค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน


การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก
แอปพลิเคชั่นนี้อนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในทะเบียนสมาชิกตามข้อมูลที่คุณให้ เมื่อมีการให้ข้อมูล ลงทะเบียน และสร้างบัญชีของคุณ คุณรับประกันว่า
  1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปีบริบูรณ์) ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม และมิใช่สมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกต้อง มีความเป็นจริงตามสถานภาพปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น ("ข้อมูลการลงทะเบียน")
  3. คุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
คุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งชื่อในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง และคุณไม่สามารถมีชื่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่งชื่อได้ รหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการออกจากระบบ หรือออกจากบัญชีของคุณหลังจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในแต่ละครั้ง คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา กับคุณ หรือกับบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

การโอนกิจการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของธุรกิจหรือบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะ/จะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

ลำดับการบังคับใช้
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นของเรา

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราตามอีเมล contact@penguin.travel